הליך ההרשמה
עוד בנושא זה
תשלום דמי רישום באינטרנט
נהלי רישום
תנאי הרשמה
הורדת טפסי הרשמה
הזמנה ליום פתוח
עוד בנושא זה

כללי

המועמד חייב להגיש טופס הרשמה מלא וחתום, ולצרף אליו את המסמכים הבאים:

לנרשמים לתואר ראשון:
תעודת בגרות, תעודת זהות, תעודת שחרור מצה"ל, תמונה, אישור על מבחן פסיכומטרי (לא חובה).

לנרשמים לתואר שני במינהל עסקים:
אישור זכאות לתואר ראשון, כולל גיליון ציונים וממוצע תואר, תמונה, קורות חיים, שמות ממליצים, אישור על מבחן GMAT (לא חובה).

לנרשמים לתואר שני במשפטים:
אישור זכאות לתואר ראשון (LL.B), כולל גיליון ציונים וממוצע תואר, תמונה, קורות חיים.

לנרשמים לתואר שני בתקשורת:
אישור זכאות לתואר ראשון, כולל גיליון ציונים וממוצע תואר, תמונה, קורות חיים, בעלי ניסיון בתקשורת מתבקשים לצרף דוגמאות מעבודתם.

לנרשמים לתואר שני בהתנהגות ארגונית:
אישור זכאות לתואר ראשון, כולל גיליון ציונים וממוצע תואר, תמונה, קורות חיים.

המסמכים אשר יצורפו לטופסי ההרשמה לא יוחזרו.

מסמכים מצולמים כגון: תעודת בגרות של משרד החינוך, תעודות ממוסדות חינוך גבוהים וכדומה צריכים להיות מאושרים ע"י המוסד המנפיק, או ע"י נוטריון או ע"י עורך דין או ע"י מדור הרישום של המכללה האקדמית נתניה.

מסמכים מקוריים שישלחו למדור רישום בדואר למטרות אימות, יוחזרו אל המועמד בדואר רגיל ובאחריות המועמד.


מועד להגשת מועמדות למכללה, (לשנת תשע"א):
מיום כ"ה בטבת תשע"א עד כ"ח תשע"א (1.1.2011- 30.6.2011) יגישו המועמדים פניותיהם בכתב ל: מכללה האקדמית נתניה רחוב האוניברסיטה 1, נתניה 42365

המכללה האקדמית נתניה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את משך תקופת ההרשמה.
תינתן עדיפות בקבלה לנרשמים עד 30.4.2011.

מועמד אשר ירשם במועד רישום מוקדם, אך יציג נתונים לאחר מועד זה יחשב לענין הקבלה, כמי שנרשם במועד שבו הציג את המסמכים.

דמי הרשמה :
דמי ההרשמה בסך 350 ש"ח, ונועדו לכסות את העלויות השונות הכרוכות ברישום.
דמי ההרשמה לא יוחזרו.
את דמי ההרשמה ניתן לשלם באופנים הבאים:
1. באמצעות שובר בבנק הדואר (את השובר ניתן לקבל במדור רישום במכללה או בתוך חוברת המידע).
2. באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר האינטרנט של המכללה האקדמית נתניה.

ימים פתוחים

המכללה מקיימת מספר ימים פתוחים בשנה. פרטים על מועדים משוערים נוספים ניתן לקבל במדור רישום במקביל לפרסומים בכלי התקשורת.

אנשי צבא בשירות קבע ובשירות סדיר או חייבי גיוס

על חיילים בשירות קבע או בשירות סדיר להמציא אישורים על הסכמת שלטונות צה"ל ללימודיהם, חתומים ע"י הוועדה ללימודים אקדמיים בצה"ל.
מועמדים בגיל הגיוס או לפני גיל הגיוס, שלא נתקבלו לעתודה האקדמית, חייבים להציג תעודת שיחרור, תעודת דחייה או אישור לשכת הגיוס במחוז מגוריהם על הסכמתה ללימודים.

לימודים אקדמיים במסגרת העתודה האקדמית של צה"ל
המכללה האקדמית נתניה מוכרת ע"י העתודה האקדמית של צה"ל. לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכזי המידע בלשכות הגיוס ולאתר "עולים על מדים":  http://www.aka.idf.il/giyus

הגשת מועמדות לשנה מתקדמת
קבלה לשנים מתקדמות בכל בתי הספר תהיה כפופה לאישור פרטני של ועדת הקבלה ועל סמך מקום פנוי. על המתקבלים לשנים מתקדמות יהיה לבנות מערכת שעות בכפוף להשלמות, לדרישות קדם ומקומות פנויים. התלמידים יצטרכו לעמוד בכל המטלות במועדן. לא לאושר חפיפה במערכת השעות. פטורים מקורסים אקדמיים קודמים יינתנו, לפי שיקול דעת הוועדה האקדמית, עם תחילת שנת הלימודים.

מרכז מידע למועמדים חדשים
במקביל לפעילות מדור רישום, קיים מרכז מידע, הפועל למתן מידע ותיאום פגישות ייעוץ אישיות, ללא תשלום, למועמדים חדשים ללימודים אקדמיים במכללה.

לקביעת פגישת ייעוץ ניתן להתקשר: 1-800-225-771(שלוחה 1).

מרכז ייעוץ אקדמי
תפקיד הייעוץ האקדמי לתת מענה למועמדים חדשים ללימודים האקדמיים במכללה וזאת בכדי להקל ולפשט את תהליך הרישום ואת תהליך קבלת ההחלטות של המועמד.
שירות זה ניתן לא תשלום.
מומלץ לקבל שירות זה לפני ביצוע ההרשמה בפועל.

פנייה למדור רישום
כל פנייה למדור רישום של המכללה תיעשה בכתב.
תשובות על קבלה או אי קבלה נשלחות בדואר בלבד ואינן נמסרות בטלפון.

הפניות למכללה ייעשו בכתב לפי הכתובת:
המכללה האקדמית נתניה רחוב האוניברסיטה 1, נתניה, 42365
בירורים ייעשו באמצעות מספרי הטלפון הבאים:
1-800-225-771 / 09-8607777 (שלוחה 2),  פקס: 09-8607799

Email: rishum@netanya.ac.il


שינוי בפרטים אישיים
על כל שינוי בפרטים אישיים כגון: שם משפחה, כתובת, מספר טלפון וכדומה, יש להודיע בכתב למדור רישום.

הוראות כלליות להרשמה
1. תוקף הודעה על קבלה ללימודים הוא לשנה אקדמית אחת בלבד .
מועמד שהתקבל לבית ספר במכללה בשנה מסוימת, ולא מימש את זכותו ללימודים באותה שנה, יידרש לעמוד מחדש בכל תנאי הקבלה.

2. לתלמיד המכללה ייחשב רק מי שהתקבל בהתאם לתנאי הקבלה שפורטו לעיל ושהסדיר את ענייני שכר הלימוד בהתאם לדרישות ולנהלים שקבעו רשויות המכללה, ושקיבל תוכנית לימודים בהתאם לנדרש ובמועד שייקבע.

מועמד שיתקבל ללימודים ולא יסדיר את הרשמתו כמפורט בהודעת הקבלה ייחשב כמי שוויתר על מקומו.

חוק זכויות הסטודנט
ניתן לעיין בחוק זכויות הסטודנט באתר המכללה (אודות, נהלים).


הבחינה הפסיכומטרית / מבחן אמי"ר לצורך סיווג רמת הידע באנגלית

ניתן לקבל פרטים על ידי פנייה אל:
       המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, מדור לפניות הציבור
       ת.ד. 26015 ירושלים 91260
       טל': 02-6759555, פקס: 02-6759543
       http://www.nite.org.il